Nadační fond Karla Klostermanna

STATUT NADAČNÍHO FONDU


PhDr. Jan Stráský
, r.č. , trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39
Ing. František Zýka, r.č. , trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31
MVDr. František Roučka, r.č. , trvale bytem 384 68 Vacov-Vlkonice 48
Jan Štoural, r.č. , trvale bytem 384 72 Zdíkov 277
Zdeněk Ondráček, r.č. , trvale bytem 150 00 Praha 5, Zbraslav, Ke Dračkám 946
Obec Vacov, IČO 00250783, se sídlem 384 86 Vacov 35, zastoupená starostou
MVDr. Františkem Roučkou.

(dále jen zřizovatelé)

zřídili zřizovací smlouvou ze dne 19.3.2000 nadací s názvem Nadační fond Karla Klostermanna, jejímž účelem je:

· Nadační fond podporuje přístavbu rozhledny na Javorníku

· Nadační fond podporuje ochranu a tvorbu životního prostředí a uchování kulturních památek ve východní části Šumavy včetně obnovy turistických a jiných zařízení.

· Nadační fond může podporovat i jiné hodnoty, které přispívají k humanitární činnosti
a ochraně lidských práv.

Správní rada nadačního fondu vydává za účelem úpravy právních poměrů nadace podle § 4 zákona č. 227/1997 Sb. tento statut.

 

Správní rada na svém zasedání dne 12. března 2012 schválila statut  nadačního fondu:

   I. USTANOVENÍ

1. Název nadačního fondu

Nadační fond Karla Klosteramanna

zapsaný v nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl N, vložka 101
přidělené IČ: 260 36 606,

2. Sídlo nadace

Vacov-Javorník 54, pošta 384 73   Stachy okres Prachatice

3. Právní poměry nadačního fondu

Nadační fond je právnickou osobou; její právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, zřizovací smlouvou a tímto statutem.

4. Účel nadačního fondu

· Záchrana kaple sv. Antonína Paduánského na Javorníku
nadační fond podporoval přístavbu rozhledny na Javorníku a podporuje její provoz

· Nadační fond podporoval přístavbu rozhledny na Javorníku a podporuje její provoz

· Nadační fond podporuje ochranu a tvorbu životního prostředí a uchování kulturních památek ve východní části Šumavy včetně obnovy turistických a jiných zařízení.

· Nadační fond může podporovat i jiné hodnoty, které přispívají k humanitární činnosti a ochraně lidských práv.

5. Výše majetkového vkladu

Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří prostředky v celkové výši: 35 000,- Kč.

6. Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, který spravuje majetek fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech jeho záležitostech. Výlučná působnost správní rady vyplývá z ustanovení § 10 odst. 2 zák. č. 227/97 Sb.

2. Správní rada má tři členy.

·  předseda správní rady:  Miroslav Blahout, dat. nar. 18.10.1964, trvale bytem-Vacov,  
   Javorník 28, PSČ 384 73
  den vzniku funkce: 3.července 2010
  den vzniku členství ve správní radě: 3.července 2010

· člen správní rady:  Vladislava Blahoutová, dat. nar. 26.01.1969, trvale bytem Vacov,
   Javorník 28, PSČ 384 73
   den vzniku členství ve správní radě: 22.června 2011

· člen správní rady:  Libor Kudláč, dat. nar. 03.08.1959, trvale bytem trvale bytem   
   Vimperk, Mírová 426, PSČ 385 01
   den vzniku členství ve správní radě: 2.července 2009

3. Funkční období správní rady je desetileté.

4. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady, nebo dozorčí rada.

5. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen se zúčastnit jednání osobně.

6. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.

7. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady.

V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů.

8. Správní rada jedná jménem nadačního fondu takto:

Za nadační fond je oprávněn jednat a podepisovat předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.

7. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada vykonává kontrolní působnost podle § 17 a 18 zák. č. 227/1997 Sb. Dozorčí rada má právo účastnit se jednání správní rady.

2. Funkční období dozorčí rady je desetileté.

3. Dozorčí rada nadačního fondu je ve složení

· předseda dozorčí rady:  Ing. Zdeněk Daňha, r.č. , trvale bytem Třeboň,        
  Masarykovo náměstí 88, PSČ 379 01 Třeboň
  den vzniku funkce:  8.ledna 2011
  den vzniku členství v dozorčí radě: 8.ledna 2011

· člen dozorčí rady:  Jarmila Ondráčková, r.č. , trvale bytem Vacov,
  Benešova Hora 90,   PSČ 384 73 Stachy
  den vzniku členství v dozorčí radě: 12.března 2012

· člen dozorčí rady:  Bc. Lenka Zahrádková, , trvale bytem
   Louňovice, Dubová 232, PSČ  251 62  Mukařov
   den vzniku členství v dozorčí radě: 22.června 2011

8. Náklady na správu nadačního fondu

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 25% ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

9. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

 

Zdroje nadačního fondu

Zdroje nadačního fondu jsou dobročinné příspěvky právnických a fyzických osob, peněžité a věcné dary, výnosy vlastních, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pořádaných nadačním fondem, jakož i další převody majetku a finančních prostředků od státu, obcí, společenských organizací a občanských sdružení uskutečněné v souladu s platným právním řádem.Majetek nadačního fondu

Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem pro který byl tento fond
zřízen a pro úhradu nákladů souvisejících se správou fondu tj. Zejména k:

1. financování vlastních programů a projektů,

2. poskytování podpory z prostředků nadačního fondu buď na určité časové období, zpravidla
na kalendářní rok nebo na konkrétní
program nebo projekt, a to jako:

a) nenávratnou dotaci

b) věcný dar

c) bezúročnou půjčku

Nadační fond stanoví podmínky použití pro každý konkrétní případ zvlášť v souladu s § 21 odst. 3 zák. č. 227/97 Sb.

Členům orgánů nadačního fondu nelze poskytnout nadační příspěvek.

Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran a hnutí.

Pro nadační fond platí zákaz podnikání s výjimkou akcí uvedených
v § 23 zák. č. 227/1997 Sb.

Správní rada rozhoduje o změnách tohoto statutu.

10. Výroční zpráva

1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.04. příslušného roku.

2. Výroční zpráva bude uložena u příslušného soudu, který vede nadační rejstřík. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu a stránkách nadačního fondu
www.nadacni-fond-kk.cz

3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména dle § 25 odst. 2 písm. a) až f) zák. č. 227/1997 Sb. v platném znění.

 

 

11. Zrušení a zánik nadace

Nadace se zruší.:

a) V případě dosažení účelu, pro nějž byla zřízena, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace.

b) V případě sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem rozhodnutím správní rady, a to dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení.

c) Rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Likvidace nadace probíhá v souladu s § 9 zákona č. 227/1997 Sb.

12. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení neuvedená v tomto statutu nadačního fondu se řídí zákonem č. 227/1997 Sb.

2. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými dodatky.

3. Tento statut je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které budou založeny u příslušného soudu, který vede nadační rejstřík. Zpřístupněna bude uložena v sídle  nadačního fondu a zpřístupněna stránkách nadačního fondu: www.nadacni-fond-kk.cz.

 

V Javorníku 12.března 2012