Nadační fond Karla Klostermanna

Zakládací smlouva   v platném znění

 

Nadačního fondu Karla Klostermanna

 Sídlo: 384 86 Vacov 35, okres Prachatice

 Vacov dne 16.03.2001 

 

Zakládací smlouva

o založení Nadačního fondu Karla Klostermanna

I. Zřizovatelé

 

                                               PhDr. Jan Stráský
                                               r.č.
                                               bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39

                                               Ing. František Zýka
                                               r.č.
                                               bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

                                               MVDr. František Roučka
                                               r.č.
                                               bytem 384 86 Vacov-Vlkonice 48

                                               Jan Štoural
                                               r.č.
                                               bytem 384 72 Zdíkov 277

                                               Zdeněk Ondráček
                                               r.č.
                                               bytem 150 00 Praha 5, Zbraslav, Ke Dračkám 946

                                                Obec Vacov 35
                                                IČO 00250783
                                                se sídlem úřadu 384 86 Vacov 35

 

II. Název nadačního fondu

 1. Název zní :                           Nadační fond Karla Klostermanna

 

III. Sídlo nadačního fondu

 

Sídlem nadačního fondu je:       384 86 Vacov 35, okres Prachatice

 

IV. Účel nadačního fondu

 

·                    Nadační fond podporuje přístavbu rozhledny na Javorníku

·                    Nadační fond podporuje ochranu a tvorbu životního prostředí a uchování kulturních památek ve východní části Šumavy včetně obnovy turistických a jiných zařízení.

·                    Nadační fond může podporovat i jiné hodnoty, které přispívají k humanitární činnosti a ochraně lidských práv.

 

V. Váše majetkového vkladu

 Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří peněžité prostředky v celkové výši:      35 000,- Kč.

 

Vklady zřizovatelů jsou následující:

PhDr. Jan Stráský                             vklad              5 000,- Kč

                                                           splaceno         5 000,- Kč

Ing. František Zýka CSc.                   vklad              5 000,- Kč

                                                           splaceno         5 000,- Kč

MVDr. František Roučka                    vklad              5 000,- Kč

                                                           splaceno         5 000,- Kč

Jan Štoural                                        vklad              5 000,- Kč

                                                           splaceno         5 000,- Kč

Zdeněk Ondráček                              vklad              5 000,- Kč

                                                          splaceno         5 000,- Kč

Obec Vacov                                       vklad             10 000,- Kč

                                                           splaceno       10 000,- Kč

  

VI. Orgány nadačního fondu

 

Správní rada

1.                  Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, který spravuje majetek fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech jeho záležitostech. Výlučná působnost správní rady vyplývá z ustanovení § 10 odst. 2 zák. č. 227/97 Sb. Do výlučné působnosti správní rady náleží

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách

b) schvalovat rozpočet a jeho změny

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“)

d) rozhodovat o sloučení, pokud není sloučení vyloučeno nadační listinou

e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, popřípadě revizora, nestanoví-li nadační listina jinak, a rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popřípadě revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě    revizora

g) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění.

 

2.                  Správní rada má v souladu s § 11 odst. 1 zák. 227/1997 Sb. sedm členů.

Prvními členy správní rady jsou zřizovateli fondu jmenováni:

 

                        MVDr. František Roučka, r.č.

                        byt. Vacov – Vlkonice 48, PSČ 384 86

 

                        PhDr. Jan Stráský, r.č.

                        byt. Prahcatice, Libínské Sedlo 39, PSČ 383 01

 

                        Ing. František Zýka, CSc., r.č.

                        byt. Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221, PSČ 323 20

 

                        Jan Štoural, r.č.

                        byt. Zdíkov 277, PSČ 384 72

 

                        Zdeněk Ondráček, r.č.

                        byt. Praha 5, Zbraslav, Ke Dračkám 946, PSČ 150 00

 

                        Miroslav Roučka, r.č.

                        byt. Vacov – Vlkonice 99, PSČ 384 86

                        zástupce obce Vacov

 

                        Miroslav Blahout, r.č.

                        byt. Vacov, Javorník 28, PSČ 384 86

                        zástupce obce Vacov

 

 

3. Funkční období správní rady je čtyřleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. Ustanovení § 13 odst. 2 zák. 227/1997 Sb. se pro první členy správní rady neuplatní. Ve správní radě budou vždy dva zástupci obce Vacov.

 

4. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejměné dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady, nebo dozorčí rada.

 

5. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen se zúčastnit jednání osobně.

 

6. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.

 

7. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň většina členů.

 

8. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny členů.

Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

9.Správní rada jedná jménem nadačního fondu takto:

Za nadační fond je oprávněn jednat a podepisovat předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně, z toho jeden musí být vždy zástupce obce Vacov.

 

Dozorčí rada

1.                  Dozorčí rada vykonává kontrolní působnost podle § 17 a 18 zák. č. 227/1997 Sb. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají. Dozorčí rada zejména

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost    účetnictví vedeného nadačním fondem

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu

c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu

d) upozorňuje správní radu na jištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění

e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti

 

2.                  Dozorčí rada má tři členy. Funkční období dozorčí rady je tříleté, opětovné zvolení je možné. Pro první členy dozorčí rady neplatí ustanovení § 13, odst. 2 zák.č. 227/1997 Sb.

 

 

3.                  Prvními členy dozorčí rady nadačního fondu jsou zakladateli jmenováni:

 

            PhDr. Václav Vlček, r.č.

            byt. České Budějovice, Kostelní 6, PSČ 370 04

 

            Ing. Petr Vyleťal, r.č.

            byt. Vacov – Vlkonice 111, PSČ 384 86

 

            Ing. Karel Pokorný, r.č.

            byt. Plzeň, Nepomucká 11, PSČ 317 04

 

 

VII. Pravidla pro omezení nákladů

 

Pro omezení nákladů souvisejících se správnou nadačního fondu je stanoveno pravidlo podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) zák. č. 227/97 Sb. S tím, že celkové roční náklady nesmí převýšit 25% majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

 

VIII. Správa majetku fondu

 

Do vzniku nadačního fondu je správcem majetkového vkladu zakladatelů určen MVDr. František Roučka, r.č. , bytem Vacov – Vlkonice 48, PSČ 384 86

 

IX. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

 

Zdroje nadačního fondu

Zdroje nadačního fondu jsou dobročinné příspěvky právnických a fyzických osob, peněžité a věcné dary, výnosy vlastních, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pořádaných nadačním fondem, jakož i další převody majetku a finančních prostředků od státu, obcí, společenských organizací a občanských sdružení uskutečněné v souladu s platným právním řádem.

 

Majetek nadačního fondu

Majetek nadačního fondu smí být použi pouze v souladu s účelem pro který byl tento fond zřízen a pro úhradu nákladů souvisejících se správou fondu tj. zejména k:

1.                  financování vlastních programů a projektů,

2.                  poskytování podpory z prostředků nadačního fondu buď na určité časové období, zpravidla na kalendářní rok nebo na konkrétní program nebo projekt a to jako:

a) nenávratnou dotaci

b) věcný dar

c) bezúročnou půjčku

3.                  Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadačního dondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu, včetně odměn za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora.

4.                  Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.

5.                  Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

Nadační fond stanoví podmínky použití pro každý konkrétní případ zvlášť v souladu s § 21 odst. 3 zák. č. 227/97 Sb.

 

Členům orgánů nadačního fondu nelze poskytnout nadační příspěvek.

 

Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran a hnutí.

 

Pro nadační fond platí zákaz podnikání s výjimkou akcí uvedených v § 23 zák. č. 227/1997 Sb.

 

X. Jednání před vznikem nadačního fondu

 

Ve věcech, souvisejících se vznikem nadačního fondu za něj do jeho vzniku jednají zřizovatelé.

 

XI. Vyhotovení smlouvy

 

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích rovné platnosti, z nichž dva budou uloženy v archivu nadačního fondu a dva budou předány obchodnímu rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Podpisy zřizovatelů na smlouvě musí být úředně ověřeny.

 

XII. Prohlášení

 

Správní rada vydá do 30 dnů od zápisu nadačního dondu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích statut nadačního fondu. V tomto statutu podrobně upraví záležitosti, které nejsou upraveny touto zakládací smlouvou.

 

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že je uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, srozumitelně a vážně a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

                                                                                                                                          Vacov dne 16.03.2001